Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky hry, Soukromí

Tento obsah najdete na : s10.sfgame.cz/legal/index.php  a na s10.sfgame.cz/legal/index.php

 

 

Všeobecné obchodní podmínky
§ 1 Obecné

Přihlášením do hry podává uživatel žádost o uzavření smlouvy o bezplatném užívání se společností Playa Games GmbH (dále „provozovatel“). Kromě toho uvedením své e-mailové adresy prohlašuje, že souhlasí s jejím ověřením (viz § 2). Žádost je provozovatelem přijata, když dojde k otevření uživatelského účtu, který umožňuje přístup ke hře. Základem smlouvy o užívání jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky. Seznámení s nimi uživatel stvrzuje svým přihlášením. Vedlejší ujednání neexistují. Smlouvy o užívání uzavírá provozovatel výhradně s fyzickými osobami. Smlouva o užívání platí po dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoliv bez nutnosti dodržování lhůt písemně, zpravidla e-mailem, řádně ukončit. Neexistuje žádný nárok uživatele na otevření účtu a umožnění účasti na hře ani na zachování hry nebo její dostupnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo hru kdykoliv zdokonalovat nebo upravovat nebo provoz bez udání důvodů zastavit. Provozovatel může tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. Uživatele na případné změny včas a výslovně upozorní. Uživatel vyslovuje souhlas se změněnými Všeobecnými podmínkami opětovným hraním (přihlášením) prováděným po upozornění.

§ 2 Účet / vlastnictví virtuálních statků

Název účtu musí mít minimálně 3 znaky a může obsahovat písmena, číslice, mezery nebo některé speciální znaky. Nemůže se však skládat výhradně z číslic. Při výběru názvu účtu se musí respektovat práva na ochranu jména reálně existujících osob. To platí také pro pojmenování skupin, které nesmí být pojmenovány podle existujících klubů, firem či značek. Všechny účty, včetně všech hodnot, prostředků, předmětů atd., které k nim patří, jsou virtuální statky ve hře. Uživatel získává na svůj účet výhradní, na všechny ostatní virtuální statky pouze nevýhradní právo na užívání. Práva na užívání jsou časově omezena na dobu platnosti smlouvy, pokud není ve hře uvedena platnost kratší. Uživatel prostřednictvím práv na užívání nenabývá vlastnictví ani jiných práv k virtuálním statkům. To platí i pro virtuální statky, které uživatel může používat na základě prémiového účtu (viz § 10). Uživatel nemá nárok na přesun účtu do jiného herního světa ani na jiný server. Není dovoleno virtuální statky používat, nakupovat, prodávat, darovat nebo vyměňovat mimo hru. Také pokus o taková předání může být trestný. Přístupové údaje k účtu se nesmějí prodávat ani jiným způsobem předávat. Každý hráč je odpovědný za zabezpečení svých přístupových údajů a je nabádán, aby si zvolil bezpečné heslo. Za ztrátu virtuálních statků nepřebírá provozovatel žádnou odpovědnost. V případě pochybností musí uživatel prokázat, že ztráta nebyla způsobena jeho vinou v důsledku volby nedostatečně bezpečného hesla a jeho zacházení se zvoleným heslem.

Účet musí být ověřen platnou e-mailovou adresou. Pokud by uvedená e-mailová adresa nebyla platná, vyhrazuje si provozovatel právo účet zablokovat nebo smazat. Uživatel přihlášením ke hře vyslovuje souhlas s tím, že mu provozovatel zašle e-mail za účelem ověření zadané e-mailové adresy a že ho uživatel ujistí, že je oprávněn tuto e-mailovou adresu používat. Uživatel zbavuje provozovatele odpovědnosti za případné škody vzniklé na základě uvedení e-mailové adresy, k jejímuž používání není uživatel oprávněn. Dále si provozovatel vyhrazuje právo nepoužívané účty po přiměřené době smazat.

§ 3 Autorská práva a práva na užívání

Vlastníkem práv na jméno a autorských práv ke hře je provozovatel a popř. příslušní poskytovatelé licencí. Vlastníkem práv na užívání je výhradně provozovatel. Rozmnožování nebo používání poskytovaných obrázků, zvukových dokumentů, filmových sekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu provozovatele povoleno. To zahrnuje všechny známé způsoby použití (televize, online streamování, rozhlas, internet, e-mail, tisk atd.). Každé použití hry k ekonomickým účelům vyžaduje výslovný, písemný souhlas provozovatele. Pokud máte dotazy nebo připomínky nebo pokud máte podezření na porušení vašich vlastních autorských práv nebo práv na užívání, obraťte se prosím neprodleně s podrobnými údaji na provozovatele. Provozovatel se v případě oprávněných připomínek obratem postará o nápravu.

§ 4 Více účtů / sdílení účtů / account sitting

Každý uživatel může hrát jen s jedním účtem na každý server. Pokud hráč hraje s více než jedním účtem, může být potrestán trvalým zablokováním všech dotčených účtů.

Na jednom účtu smí hrát pouze jedna osoba. Sdílení účtu, tedy střídavé hraní více osob na jednom účtu, není povoleno.

Něco jiného platí pro dočasný account sitting. V tomto případě hraje uživatel pod účtem jiného uživatele, který nemůže na přechodnou dobu hrát. Account sitting musí trvat nejméně 24 hodin, ale méně než 21 dní. Po tuto dobu se uživatel opatrovaného účtu nesmí přihlásit. Vzájemné útočení obou těchto účtů je zakázáno. Riziko spojené s celým průběhem account sittingu nese uživatel opatrovaného účtu. Předání přístupových údajů account sitterovi představuje vysoké riziko provedení nevyžádaných změn na účtu. Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoliv změnami, ztrátami nebo vymazáním účtu. Provozovatel obzvláště neručí za případné používání prémiové měny (viz § 10).

§ 5 Zneužití chyb a skriptování/podvádění

Opatření, která způsobují nadměrný přenos dat na serveru (např. automatické obnovování) nebo která mají narušovat průběh hry, se nesmějí provádět. Povoleny nejsou zejména automatické a poloautomatické skripty, které provádějí dotazy do databáze nebo spouštějí herní mechanismy. V případě porušení bude odpovídající účet bez předchozího varování smazán nebo zablokován. Provozovatel si vyhrazuje právo žádat kompenzaci ve výši způsobených škod a z nich plynoucích administrativních nákladů. Každý hráč je povinen jím zjištěné chyby programu neprodleně ohlásit provozovateli prostřednictvím formuláře podpory. Kdo programové chyby zneužije, aby tím pro sebe nebo někoho jiného získal výhodu, musí počítat se zablokováním svého účtu. Úmyslné vyvolání chyby programu je povoleno, pouze pokud je k tomu dotyčný hráč vyzván pracovníkem podpory.

§ 6 Pravidla chování

Uvádění cizích produktů, nabídek, webů nebo firem, odkazování na ně a jejich propagace nejsou v žádné podobě povoleny. Texty napsané uživatelem ve hře, jako jsou popisy, jména, názvy cechů, popisy cechů, příspěvky na fóru, odkazy nebo zprávy, které překračují etické hranice, které poškozují důstojnost některé osoby, nebo které porušují platné právo, zejména zákonnou ochranu mládeže, stejně jako obsah, který k tomuto vyzývá, příp. odkazy na takový obsah, mohou být provozovatelem změněny nebo smazány a příslušné účty mohou být zablokovány nebo smazány. Mimoto je třeba počítat s trestněprávními důsledky. Provozovatel si nepřivlastňuje uživateli napsané nebo odkazované texty. Kontrola se provádí namátkově a na základě konkrétního upozornění. Je zakázáno vydávat se ve hře, zejména na fóru, za jiného uživatele nebo pracovníka podpory, správce komunity, provozovatele apod. nebo jiným uživatelům vyhrožovat sankcemi ze strany těchto osob.

§ 7 Jazyk hry

Oficiální jazyk ve hře a na fóru se řídí jazykem herních textů na daném serveru. Popisy postav, texty cechů a zprávy ve hře mohou při použití cizího jazyka vést k zablokování nebo smazání účtu, protože jinak by nemohlo být zajištěno dodržování pravidel chování. Výjimkou jsou anglické nebo latinské citáty v popisech postav a cechů.

§ 8 Prosazování pravidel

Prosazování pravidel zajišťuje tým sestávající z komunitních správců (CoMa), herního personálu a pracovníků podpory. S nimi se lze spojit prostřednictvím formuláře podpory ve hře a po zadání ověřené e-mailové adresy, aby bylo zajištěno důvěrné zacházení s údaji dotčeného uživatele. Pokud se uživatel pokusí obejít rozhodnutí učiněné kompetentní osobou tak, že se se stejnou záležitostí obrátí na jinou osobu, může to vést k zablokování nebo smazání jeho účtu. Stížnosti jsou z tohoto ustanovení vyloučeny, pokud jsou odeslány prostřednictvím příslušné funkce formuláře podpory.

§ 9 Ochrana osobních údajů

Pro přihlášení do hry se shromažďuje pouze velmi málo údajů. K nim vedle e-mailové adresy patří pouze heslo k přihlášení a přezdívka. Provozovatel používá tyto informace ve shodě se svým Prohlášením o ochraně údajů a podle přísných ustanovení aktuálních zákonů (jako je spolkový zákon o ochraně osobních údajů a zákon o telemédiích). Uživatel může své svolení k používání jeho osobních údajů kdykoliv podle § 13, odst. 2, č. 4 zákona o telemédiích s budoucím účinkem odvolat tím, že svůj účet v nabídce možností ve hře smaže.

§ 10 Náklady

Hru lze hrát zcela zdarma. Přihlášením ani v průběhu hry nevznikají žádné automatické náklady. Uživatel má nicméně možnost nechat si za úplatu připsat jednotky prémiové měny. Ty budou přiřazeny tomu uživatelskému účtu, ze kterého jsou vyžádány. Ceny jsou uvedeny přímo v příslušné herní nabídce. Prémiová měna může ve hře sloužit k používání doplňkového obsahu. Ten zahrnuje zvláštní předměty, dopravní prostředky či jiné herní výhody. Na dostupnost určených výhod však neexistuje nárok. Jednotky prémiové měny potřebné pro tento obsah jsou vždy zřetelně uvedeny. Vzhledem k tomu, že doplňkový obsah lze použít pouze v případě, že jsou na uživatelském účtu k dispozici jednotky prémiové měny, nemohou vyvstat neočekávané náklady. Použitím prémiové měny získává uživatel nevýhradní právo na užívání zvolené výhody, které platí pouze pro příslušný uživatelský účet. Pokud ve hře není uvedena doba platnosti této výhody, je tato doba omezena dobou platnosti této smlouvy. Veškerá práva přesahující omezené právo na užívání zůstávají v držení provozovatele.

Provozovatel nabízí různé způsoby platby, mezi kterými si uživatel může libovolně volit. Za tímto účelem udržuje provozovatel obchodní vztahy se třetími stranami coby poskytovateli, jako např. s bankami. Částečně tito poskytovatelé v průběhu platby uzavírají s uživatelem vlastní smlouvy. V těchto případech mohou platit také všeobecné obchodní podmínky daného poskytovatele. Někteří poskytovatelé, například poskytovatelé telekomunikačních či mobilních služeb, jsou sami hlavními smluvními partnery uživatele. V těchto případech provozovatel své služby poskytuje příslušnému poskytovateli, který je vlastníkem příslušné pohledávky vůči danému uživateli. Tito poskytovatelé tedy uplatňují pohledávky na vlastní účet a nikoliv pro provozovatele. V případě dotazů se prosím obraťte na svého poskytovatele nebo na pracovníky naší podpory.

V zájmu ochrany mladších hráčů hra nenabízí možnost vyhrát peníze nebo se nechat vyplatit (§ 6, odst. 2 spolkového zákona o ochraně mládeže). Jednotky platební měny tudíž nemohou být vyměněny za reálnou měnu ani v takové měně vyplaceny. Nespotřebované jednotky s ukončením smlouvy o užívání propadají.

Pokud je uživatel nezletilý, objednáním jednotek prémiové měny výslovně potvrzuje, že mu prostředky potřebné k jejich zaplacení byly přenechány právě k tomuto účelu nebo k volnému užívání.

§ 11 Závěrečná ustanovení

Poskytovatel ručí za jakékoliv škody ve spojitosti s užíváním hry pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. Postoupení nároků uživatele vůči poskytovateli třetím osobám je vyloučeno.

Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kupního práva OSN a německého mezinárodního soukromého práva. Pokud uživatel nemá obecné sídlo soudu v Německu nebo pokud uživatel je obchodník (Kaufmann) ve smyslu německého obchodního zákoníku, je sídlem soudu pro všechny právní spory sídlo provozovatele. Provozovatel je mimoto oprávněn podat žalobu také v obecném sídle soudu uživatele.

 Pokud části těchto podmínek nejsou, přestanou být nebo nejsou kompletně v souladu s platným právním stavem, zůstávají ostatní části těchto podmínek ve svém obsahu a své platnosti nedotčeny. Neplatná část bude nahrazena právně účinnou úpravou, která jí je z ekonomického hlediska nejbližší.

Prohlášení o ochraně údajů

Naše společnost Playa Games GmbH bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a striktně se drží pravidel zákonů o ochraně údajů. S citlivými informacemi totiž není radno si zahrávat. Tato ustanovení o ochraně údajů platí v pochybnostech pro všechny produkty, online hry, služby a weby, které nabízíme (dále označované jako „služby“). Osobní údaje jsou na tomto webu shromažďovány pouze v technicky nutném rozsahu. V žádném případě nejsou shromažďované údaje prodávány ani z jiných důvodů předávány třetím stranám, pokud se nejedná o zákonnou povinnost.

Následující prohlášení vám poskytuje přehled o tom, jak tuto ochranu zajišťujeme a jaký typ údajů se shromažďuje ke kterému účelu.

Protokolová data – nejedná se o osobní údaje

Automaticky na svých serverech shromažďujeme a ukládáme informace, které nám sděluje váš prohlížeč. Tyto informace nemůžeme přiřadit k žádné konkrétní osobě. Ke spojení těchto údajů s jinými zdroji dat dochází pouze v případě domnělého porušení práva.

Registrace – jedná se o osobní údaje

Když se registrujete za účelem využívání našich služeb, uložíme vaši e-mailovou adresu, vaše heslo a přezdívku, kterou si sami zvolíte. Pokud s uložením těchto údajů později již nebudete souhlasit, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat tím, že svůj účet smažete v nabídce Volby ve hře.

Cookies

Naše služby na několika místech používají tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem počítači. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přátelštější, efektivnější a bezpečnější.

Osobní komunikace

Když nám pošlete e-mail nebo jinou zprávu, tato zpráva se u nás uloží, abychom mohli zpracovat vaše požadavky, odpovědět na vaše dotazy a zlepšit své služby.

Doplňkový obsah

Naše služby jsou v zásadě bezplatné. Nad rámec těchto služeb vám určité služby nabízíme k zakoupení. Pokud se pro tyto služby rozhodnete, předáme některé údaje týkající se vašeho účtu jinému poskytovateli služeb, pokud je to zapotřebí ke stanovení finanční úhrady, k fakturaci pro vás nebo k provedení inkasa. V ostatních záležitostech striktně dodržujeme přísné podmínky zákona o telemédiích (TMG) a zejména citlivé údaje nepředáváme neoprávněným třetím stranám.

Newsletter

Vámi potvrzenou e-mailovou adresu používáme k tomu, abychom s vámi na vaši žádost komunikovali nebo vám příležitostně zasílali newsletter ke službám, které využíváte. Nedostáváte od nás žádnou reklamu na nabídky třetích stran a nepředáváme vaši e-mailovou adresu žádným třetím stranám.

Jiné weby

Tato ustanovení o ochraně údajů platí výhradně pro naše služby. Pokud navštívíte odkazy uvedené na našich fórech, ve zprávách od ostatních uživatelů nebo na chatu, můžete se dostat na weby nebo nabídky třetích stran, na jejichž postupy nemáme žádný vliv a pro které naše prohlášení o ochraně údajů neplatí.

Právo na informace

Vždy máte právo na informace o ukládaných údajích týkajících se vaší osoby, o jejich zdroji a příjemci a také o účelu ukládání. Informace o ukládaných údajích získáte prostřednictvím možností kontaktování uvedených na stránce Impresum.

Změna tohoto prohlášení

V důsledku prudkého vývoje internetu může být nutné přizpůsobit toto prohlášení stavu práva a techniky nebo našim službám. V takovém případě vás budeme včas informovat.

Další informace

Ti, kdo spolu chtějí hrát, si musejí důvěřovat. Proto vám vždy chceme být k dispozici v případě dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte otázky, na které jste nenašli odpověď v tomto prohlášení o ochraně údajů, pokud si někdy budete přát podrobnější informace nebo pokud máte připomínky, kdykoliv nás prosím kontaktujte.

Poslední úprava dne 3. prosince 2009

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 15491
Měsíc: 95
Den: 4